Política de privacitat

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement que Ajuntament de Museros, amb C.I.F. P4617900H i domicili en Plaza del Castell 1 – 46136 Museros és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc www.poligon-museros-cus5.com.

L’Ajuntament de Museros, posseeix a més del domini actual (www.mpoligon-museros-cus5.com), els dominis museros.es i museros.org, per tant aquesta política de privacitat és vàlida per a aquests dominis.

Si desitja contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça a dalt indicada o bé a través del correu electrònic museros@museros.es

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat descriu la manera en què tractem les seues dades personals (per ex. recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de la seua informació personal) i proporciona informació sobre els seus drets com a interessat.

Ajuntament de Museros és el responsable del tractament, així com de la recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de les seues dades personals, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, regles i polítiques internes o qualsevol normativa nacional aplicable.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), així com el nou Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016, per mitjà del present document, Ajuntament de Museros informa:

Identitat i dades de contacte del Responsable

La nostra informació identificativa:

Ajuntament de Museros

Pot contactar amb nosaltres

Per correu postal: Plaza del Castell 1 – 46136 Museros
Per e-mail: museros@museros.es
Per telèfon: 961441680
Pàgina web: www.museros.org

L’informem que de conformitat amb el *RGPD en el seu article 37.1 recull l’obligatorietat de la designació d’un Delegat de Protecció de Dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic o bé per telèfon i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, dubtes, suggeriments o per a l’exercici dels seus drets a l’empara del present Reglament quant al tractament de les seues dades personals.

Dades del nostre DPO:

Caler Consultores, S.L.
dpo@museros.es
Per telèfon: 96.133 35 53
Categoríes de dades personales

Tractem les següents categories de dades personals:

Dades identificatives – nom i cognoms, raó social, adreça, dades bancàries, DNI.
Dades de contacte – email i número de telèfon.
Dades com a ciutadà – dades relatives a la seua pertinença al nostre municipi (propietats, vehicles,…) .
Dades de caràcter tributari – dades relatives a la gestió dels tributs municipals
Dades relatives a la salut – Dades personals relatives a la salut física o mental d’una persona, inclosa la prestació de serveis d’atenció sanitària, que revelen informació sobre el seu estat.
Acadèmics i professionals – en la gestió de procediments selectius, borses d’ocupació, recursos humans
En l’exercici de la potestat sancionadora – aquells derivats de la tramitació d’expedients sancionadors
Categories especials de dades – origen racial, salut o vida sexual en un servei d’atenció a dones víctimes de violència de gènere o en la prestació de serveis socials
La implementació de les “Smart Cities” també pot comportar un tractament de diferents dades de caràcter personal.
Dades digitals – cookies, adreça IP, pàgines webs i xarxes socials i altres dades accessibles públicament en Internet, etc.
Dades laborals – dades d’empleats propis, currículum, estudis, experiència professional i salut.
Dades empresarials –proveïdors.
Altres dades necessàries per al tractament – per a més informació sobre la categoria de dades personals en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el Registre d’Activitats, apartat “Categoria de Dades”

Com recollim les seues dades?

Recollim informació sobre vosté de les següents fonts:

A través dels diferents canals de comunicació de l’Ajuntament.
De les nostres bases de dades internes
A través del formulari de Contacte en les webs www.museros.org i www.museros.es
A través de les nostres xarxes socials (veure apartat en aquest document)
Sol·licituds presentades en format electrònic o entregades personalment a l’ajuntament relacionades amb els serveis municipals disponibles com la piscina.
A través del nostre registre d’entrada
Padró municipal d’habitants
Sol·licituds de Subvencions i Ajudes
Sol·licituds d’Obres i Llicències
Inscripcions en Borses de treball.
Ús de la Biblioteca municipal

Per a més informació sobre els diferents mecanismes de recollides de dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el Registre d’Activitats.

Quant temps conservem les seues dades?

Les dades seran conservades mentre existisca una relació comercial, contractual o professional amb l’interessat i posteriorment durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals corresponents en cada cas. Sense perjudici de l’anterior, es conservaran mentre siguen necessaris per al tractament i l’interessat / interessada no sol·licite la seua supressió.

Quant a les dades de caràcter laboral o relacionats amb la seguretat social, documentació o els registres o suports informàtics en què s’hagen transmés les corresponents dades que acrediten el compliment de les obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes o variacions que, en el seu cas, es produïren en relació amb aquestes matèries, així com els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament de salaris i del pagament delegat de prestacions, segons l’Article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, la seua conservació serà de 4 anys.

Quant a Documentació comptable i fiscal, a efectes fiscals, els llibres de comptabilitat i altres llibres registres obligatoris segons la normativa tributària que procedisca (IRPF, IVA, *IS, etc), així com els suports documentals que justifiquen les anotacions registrades en els llibres (inclosos els programes i arxius informàtics i qualsevol altre justificant que tinga transcendència fiscal), han de conservar-se, almenys, durant el període en què l’Administració té dret a comprovar i investigar i en conseqüència, a liquidar deute tributari, segons els Articles del 66 al 70 de la Llei General Tributària, serà de 4 anys.

Quant a Documentació comptable i fiscal, a efectes mercantils, llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats a partir de l’últim seient realitzat en els llibres, excepte el que s’establisca per disposicions generals o especials (Aquesta obligació mercantil s’estén tant als llibres obligatoris (ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions a més de la documentació i justificants en què se suporten les anotacions registrades en els llibres (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc)), segons l’Article 30 del Codi de Comerç, serà de 6 anys.

Els conjunts documentals que constitueixen els arxius de les administracions locals tenen la categoria de patrimoni des del moment en què la llei 16/1985 de Patrimoni Històric Espanyol (Art. 46 i 149.1.28a. CE i Art. 25.2 *LBRL i art. 42.2.e) Llei 7/99 en parlar de “patrimoni historicoartístic”) estableix en el seu article 49.2 que “formen part del Patrimoni Documental els documents de qualsevol època generats, conservats o reunits en l’exercici de la seua funció per qualsevol organisme o entitat de caràcter públic” (incloses, per tant les Entitats Locals).

S’aplicarà la normativa d’arxiu i documentació pròpia de l’ajuntament.

Per a més informació sobre la conservació de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el Registre d’Activitats, apartat “Termini de supressió”.

A qui cedim les seues dades?

Depenent de la finalitat del tractament, es *podrián cedir les seues dades personals a diferents categories de destinataris:

Col·laboradors (Mútua encarregada de la vigilància de la salut, Empresa de Prevenció de Riscos Laborals, Entitats públiques o privades externes a l’Ajuntament per a la correcta prestació dels seus serveis)
Professionals Externs (Empreses o Autònom amb treball puntual amb accés a dades)
Administracions públiques (Tresoreria General de la Seguretat Social, al Servei Públic d’Ocupació Estatal, al Ministeri de Treball, al Ministeri d’Hisenda, i/o a les entitats públiques, que els utilitzaran en exercici legítim de les seues competències)

De tota manera, cedim les seues dades només en la mesura en què siga estrictament necessari i en la forma que es requereix per a dur a terme les finalitats descrites en aquesta política de privacitat i únicament a entitats amb les quals hem signat acords protegint els seus drets i llibertats en relació amb les teues dades personals, aquestes entitats i/o professionals considerats com a Encarregats del Tractament es regiran pel que es disposa en l’Art. 28 del *RGPD i aquesta entitat s’encarrega que prenguen totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb l’Art. 32 del present *RGPD.

L’ajuntament, sempre tria un encarregat del tractament que oferisca garanties suficients respecte a la implantació i el manteniment de les mesures tècniques i organitzatives apropiades, d’acord amb el que s’estableix en el *RGPD, i que garantisca la protecció dels drets de les persones afectades. Existeix, per tant, un deure de diligència en l’elecció del responsable. El Considerant 81 del *RGPD preveu que l’encarregat del tractament ha d’oferir suficients garanties referent a coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, amb vista a l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives que complisquen els requisits del Reglament, inclosa la seguretat del tractament, així com del compliment de la normativa de protecció de dades.

Per a més informació sobre la cessió a tercers de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el Registre d’Activitats, apartat “Categoria de Destinataris”.

On tractem les seues dades?

Amb la finalitat de dur a terme la prestació dels nostres serveis hem de tractar les seues dades personals d’acord amb les condicions establides en aquesta política dins de la Unió Europea.

Per a més informació sobre on tractem les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el Registre d’Activitats, apartat “Transferència Internacional”.

Amb quines finalitats tractem les seues dades?

Les seues dades es recaptaran per a les operacions de tractament rellevants per a les següents finalitats:

Rebre informació de contacte o altres sol·licituds realitzades per vosté a través de qualsevol dels nostres canals de comunicació.
Publicació d’informació sobre les activitats en les nostres xarxes socials.
Padró municipal d’habitants
Subvencions i ajudes
Sancions
Obres i llicències
Policia local
Gestió de tributs
Borses de treball
Recaptació executiva
Registre de documents
Cementeri municipal
Recursos humans
Biblioteca municipal
Serveis socials
Educació infantil
Gestió econòmica
Gestió de la targeta ciutadana

Respecte al tractament en el marc funcionarial i laboral, tenim els següents tractaments:

Rebre informació, sobre la política de personal, així com sobre les dades referents a l’evolució de les retribucions, evolució probable de l’ocupació en l’àmbit corresponent i programes de millora del rendiment.
Emetre informe, a sol·licitud de l’Administració Pública corresponent, sobre el trasllat total o parcial de les instal·lacions i implantació o revisió dels seus sistemes d’organització i mètodes de treball.
Ser informats de totes les sancions imposades per faltes molt greus.
Tindre coneixement i ser sentits en l’establiment de la jornada laboral i horari de treball, així com en el règim de vacances i permisos.
Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals, Seguretat Social i ocupació i exercir, si escau, les accions legals oportunes davant els organismes competents.
Col·laborar amb l’Administració corresponent per a aconseguir l’establiment de quantes mesures procuren el manteniment i increment de la productivitat.

Per a més informació sobre les finalitats del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el Registre d’Activitats, apartat “Fins del Tractament”.

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment de manera gratuïta exercitant els seus drets, dirigint la seua petició per escrit i degudament identificat mitjançant algun document acreditatiu a l’atenció del nostre Delegat de Protecció de Dades, en la nostra adreça Plaza del Castell 1 – 46136 Museros o per correu electrònic en l’adreça dpo@museros.es, per a una informació més detallada sobre l’Exercici dels seus drets pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Exercici dels Drets”

Per què podem tractar les seues dades?

L’ús de les seues dades en les condicions anteriorment descrites està permés per la normativa de protecció de dades europea i espanyola de conformitat amb les següents bases jurídiques:

Art.6. RGPD

L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics
El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals
El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física
El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguen els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requerisquen la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat siga un xiquet

Per a més informació sobre la base jurídica del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el Registre d’Activitats, apartat “Legitimació del tractament”.

Què i quins són els seus drets?

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant el Responsable del tractament els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades

Qualsevol interessat-a té el Dret al fet que se li facilite Abans que les seues dades siguen recollits, d’una informació bàsica en un primer nivell, de forma resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en el qual es recullen les seues dades personals i d’altra banda, que se’t remeta la resta de les informació, en un mitjà més adequat per a la seua presentació i compressió.

La informació a facilitar per capes o nivells seria la següent:

Informació 1a Capa

• La identitat del Responsable del Tractament

• Quines dades seran tractats.

• Amb quina finalitat.

• On i com han sigut obtinguts.

• La base jurídica del tractament

• Si es comunicaren, cediran o seran tractats per tercers

• La referència al procediment d’Exercici dels Drets

Informació 2a Capa

• Dades de contacte del responsable. Identitat i dades del representant (si existira). Dades de contacte del delegat de protecció de dades (si existira).

• Descripció ampliada dels fins del tractament. Terminis o criteris de conservació de les dades. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.

• Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interés públic o interés legítim. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.

• Destinataris o categories de destinataris. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

• Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació o oposició al seu tractament.

• Dret a retirar el consentiment prestat.

• Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control.

Aquests són els seus drets:
Dret d’accés
Per a conéixer quines dades seues estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els comunicaran o els han comunicats a algú.

Dret de rectificació
Per a modificar aquelles dades seues inexactes o incomplets.

Dret de cancel·lació
Per a cancel·lar les seues dades inadequades o excessives.

Dret d’oposició
Per a evitar que es tracten les seues dades o que deixen de tractar-se encara que només en els supòsits que estableix la llei.

Dret de limitació del tractament
Per a sol·licitar que se suspenga el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei.

Dret a la portabilitat de les dades
Per a poder rebre les seues dades facilitades en un format electrònic estructurat, d’ús habitual i poder transmetre’ls a un altre Responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades
Amb la finalitat que no es prenga una decisió sobre vosté que produïsca efectes jurídics o t’afecte basada només en el tractament de les teues dades.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

El seu exercici és gratuït
Pot exercitar els drets directament o per mitjà d’algun representant legal
Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan siga possible, llevat que l’interessat sol·licite que siga d’una altra manera
Abans d’exercir els teus drets, hem d’identificar-te per a protegir les seues dades personals contra intents fraudulents.
La teua sol·licitud serà resolta en el termini d’un mes.

Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) el responsable podrà:

El responsable està obligat a informar-te sobre els mitjans per a exercitar aquests drets. Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret pel sol motiu que optes per un altre mitjà.
Si el responsable no dona curs a la sol·licitud, informarà i a tot tardar en un mes, de les raons de la seua no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.

Si desitja exercir qualsevol dels drets descrits, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre Delegat de Protecció de Dades:

Per adreça postal:
Ajuntament de Museros
Att. Delegat de Protecció de Dades
Plaza del Castell 1
46136 Museros
O per correu electrònic en l’adreça: dpo@museros.es

L’informem que de conformitat amb el RGPD en el seu article 37.1 recull l’obligatorietat de la designació d’un Delegat de Protecció de Dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic a l’adreça indicada i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, dubtes, suggeriments o per a l’exercici dels seus drets degudament identificat mitjançant algun document acreditatiu a l’empara del present Reglament quant al tractament de les seues dades personals.

Autoritat de Control

Si desitja plantejar una reclamació en relació al tractament de les seues dades per part d’Ajuntament de Museros, l’informem que pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es

Cookies

Les cookies són arxius que es descarreguen en el teu ordinador per a recopilar informació de registre d’Internet estàndard i informació sobre hàbits de navegació. Aquesta informació s’usa, per exemple per a rastrejar l’ús de visitants del lloc web i recopilar informes estadístics sobre l’activitat del lloc web.

Pots configurar el teu navegador perquè no accepte cookies. No obstant això, algunes cookies de primera part són necessàries per a permetre que la sessió de l’usuari del lloc web use els nostres serveis.

Per a més informació, visite la Política de Cookies del lloc web.

Xarxes socials

Ajuntament de Museros té presència en diferents mitjans o xarxes socials, com ara: Facebook sent la finalitat del tractament de dades personals les establides dins de les condicions afectes al servei. En el cas que el registre a determinats serveis s’efectuara mitjançant dades personals associats a un compte d’usuari, s’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte. Ajuntament de Museros recorda que ha de conéixer les polítiques de privacitat d’aquests mitjans o xarxes socials en els quals estiga registrat en llaures a evitar compartir informació no desitjada.

Disposa de les configuracions de privacitat i gestió del compte en les xarxes socials per a gestionar les preferències de privacitat, identitat, publicitat i altres extrems afectes.

En el cas que el registre a determinats serveis s’efectuara mitjançant dades personals associats a un compte d’usuari, s’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte.

Detallant cadascuna de les xarxes socials, en Facebook, quan un usuari es fa fan de la de la Fan Page oficial a través del botó “M’agrada” autoritza que les seues dades personals s’utilitzen únicament en aquesta plataforma de Facebook per a la gestió de la “Fan Page” i de les comunicacions que es mantinguen de manera bidireccional amb aquests seguidors a través de xat, publicacions, comentaris, missatges o altres mitjans de comunicació que permeta la xarxa social ara i en el futur. Aquest tractament estarà subjecte a les polítiques de privacitat d’aquesta xarxa social i que l’usuari pot consultar en el següent enllaç: https://www.facebook.com/policy.php. En fer-se fan es tindrà accés al llistat de membres o seguidors que s’han unit a la Fan Page. També s’informa que quan un usuari es fa fan, les notícies que es publiquen apareixeran també en la seua pàgina d’inici i que si l’usuari fan fa comentaris d’aquestes publicacions, serà accessible pels altres fans tant el seu comentari com el nom del seu perfil i, en el seu cas, la fotografia que tinga en el mateix o segons la seua configuració de privacitat, o biografia i etiquetatge. En tot cas, és responsabilitat de l’usuari l’ús que faça de la xarxa social.

Aplicacions mòbils

Els usuaris que ho desitgen poden descarregar i instal·lar programari de l’aplicació per a mòbils d’Ajuntament de Museros, sent aplicables per a l’ús d’aquestes, les mateixes condicions que per a la resta de serveis en els quals es recapten dades personals mitjançant l’accés i navegació des d’aquesta aplicació. L’aplicació pot recaptar dades personals pròpies de la descàrrega i de la utilització d’aquesta: IP de connexió, ubicació, geolocalització, a més de dades recaptades a través de la cambra o formularis dins de l’aplicació. Per a la comunicació amb aquestes aplicacions, s’utilitzarà el sistema conegut com PUSH.

Ajuntament de Museros no es fa responsable de la informació personal recaptada per tercers intervinents: fabricants de dispositius, desenvolupadors, prestadors de serveis de descàrrega.

Actualment les aplicacions que tenim actives en les diferents plataformes són:

“Paellers Museros” la finalitat dels quals és la reserva de l’espai públic dels paellers.
“Reservar Espais Culturals” la finalitat dels quals és la reserva d’espais culturals del municipi.

En totes les nostres aplicacions, si es requereix alguna dada per part de l’usuari, s’indicarà en el formulari el tractament de dades corresponent.

Menors

L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seues dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que s’estableix en la present Política de Privacitat.

Si desitja usar els nostres serveis a través de la web i tens 14 anys o menys, necessitarem el consentiment del seu tutor legal per a emmagatzemar les seues dades, en cas que no ho tinguem, podrem procedir a bloquejar-ho o eliminar-ho

Registre d’Activitats

Pot sol·licitar a través de la nostra adreça d’email dpo@museros.es una còpia actualitzada del nostre Registre d’Activitats.

Seguretat

Ajuntament de Museros adopta mesures organitzatives i tècniques amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del medi físic o natural, no sent responsable de qualsevol pèrdua, extraviament o manipulació de dades no autoritzada i aliena a la voluntat d’aquella.

Actualitzacions

Mantenim la nostra política de privacitat sota revisió i podem canviar-la ocasionalment (principalment per a complir amb les pràctiques legals i de protecció de dades).

Les versions actualitzades es publicaran en la nostra pàgina web.

Legislació Aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web, així com les relacions que pogueren derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol mena de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre l’usuari i Ajuntament de Museros per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda el sotmetiment de les mateixes als Jutjats i Tribunals de València, Espanya.

Data de modificació 26 de gener de 2021