SERVEIS

L’entitat gestora s’ocupa del manteniment de vials, de la senyalització, de la il·luminació exterior i de la gestió de residus per separat com paper i cartó, plàstic, vidre, orgànic, mobiliari i utensilis.
Les parcel·les disposen de connexions a la xarxa de l’aigua potable, del clavegueram, de l’electricitat i de la telefonia.
En cas d’infortuni involuntari o de catàstrofe natural, existeix un protocol d’actuació, en col·laboració amb Protecció Civil i amb els cossos de seguretat.
Tot des d’una gestió eficient de la Regidoria d’Indústria de l’Ajuntament de Museros.